KNIN
              Telefon: 022/664-017

                    Hitna služba: 194

Natječaji

Natječaji u Domu zdravlja Knin

Natječaj – doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

1. doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine – 2 izvršitelja, m/ž, na određeno vrijeme ,( zamjena za radnicu na specijalističkom usavršavanju ).

 

Uvjeti za radno mjesto: medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti presliku diplome, presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu, presliku odobrenja za samostalan rad, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, dokaz o poznavanju rada na računalu ili izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu, presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i uvjerenje (u izvorniku) nadležnog suda o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 60 dana.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose do 10. svibnja 2019. godine na adresu Dom zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku.

Ur. broj: 01-179-19, U Kninu, 26. travnja 2019. godine.

Natjecaj – doktor medicine – OM (pdf)

Odluka – medicinska sestra – opća medicina

Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za medicinsku sestru u djelatnosti obiteljske (opće) medicine prima se Marcela Pavlović iz Knina.

Obrazloženje:

Nakon pregleda pristiglih ponuda, utvrđeno je da izabrana kandidatkinja ispunjava sve uvjete predviđene natječajem.

S izabranom kandidatkinjom sklopiti će se ugovor o radu sukladno zakonu, drugim propisima, općim aktima ustanove i uvjetima predviđenim natječajem.

Ravnatelj:
Petar Čagalj, dr. med.

Odluka – medicinska sestra – opca medicina (pdf)

Odluka – zasnivanje radnog odnosa – obiteljska medicina

Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za doktora medicine u djelatnosti obiteljske (opće) medicine prima se Paula Sokol iz Kaštel Sućurca.

Obrazloženje:

Nakon pregleda pristiglih ponuda, utvrđeno je da izabrana kandidatkinja ispunjava sve uvjete predviđene natječajem.

S izabranom kandidatkinjom sklopiti će se ugovor o radu sukladno zakonu, drugim propisima, općim aktima ustanove i uvjetima predviđenim natječajem.

Ravnatelj:
Petar Čagalj, dr. med.

Odluka – obiteljska medicina (pdf)

Natječaj – obiteljska medicina

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje


NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

  • doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme ,( zamjena za radnicu na specijalističkom usavršavanju ).

Uvjeti za radno mjesto: medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu.

  • medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti obiteljske medicine – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme ( zamjena za radnice na godišnjem odmoru )

Uvjeti za radno mjesto : SSS – medicinska škola, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti presliku diplome, presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu, presliku odobrenja za samostalan rad, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, dokaz o poznavanju rada na računalu ili izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu, presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i uvjerenje (u izvorniku) nadležnog suda o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 60 dana.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose do 25. ožujka 2019. godine na adresu Dom zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku.

Ur. broj: 01-119-19, U Kninu, 5. ožujka 2019. godine.

Natjecaj Obiteljska medicina (pdf)

Natječaj – doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

1. doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme ( zamjena za radnicu na godišnjem odmoru ).

Uvjeti za radno mjesto: medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti presliku diplome, presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu, presliku odobrenja za samostalan rad, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, dokaz o poznavanju rada na računalu ili izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu, presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i uvjerenje (u izvorniku) nadležnog suda o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 60 dana.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose do 28. prosinca 2018. godine na adresu Dom zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku.

Ur. broj: 01-746-18, U Kninu, 19. prosinca 2018. godine.

Natjecaj OM odredjeno 2018-3 (pdf)

Odluka – vozač u djelatnosti sanitetskog prijevoza

Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza prima se Stipan Jurić-Arambašić iz Knina.

Obrazloženje:

Nakon pregleda pristiglih ponuda, utvrđeno je da izabrani kandidat ispunjava sve uvjete predviđene natječajem.

Odluka sanitetski prijevoz vozac (pdf)

Natječaj – vozač u djelatnosti sanitetskog prijevoza

 

Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

1. vozač u djelatnosti sanitetskog prijevoza – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto – SSS u zanimanju vozač motornog vozila, vozačka dozvola B-kategorije, 1 godina radnog iskustva, hrvatsko državljanstvo.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti presliku diplome, presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice i uvjerenje (u izvorniku) nadležnog suda o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 60 dana.

Odabrani kandidat ima obvezu sudjelovanja u provođenju pripravnosti za hitne sanitetske prijevoze.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose do 30. studenoga 2018. godine na adresu Doma zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku..

Dom zdravlja Knin

Ur.broj: 01-667-18

U Kninu, 19. studenoga 2018. godine.

Natjecaj vozac sanitetski prijevoz (pdf)

 

Odluka o poništenju dijela natječaja

Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

I. Poništava se Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme Ur. broj: 01-596-18 od 10. listopada 2018. godine objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Doma zdravlja Knin u dijelu koji se odnosi na radno mjesto:

medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti obiteljske medicine – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme
II. Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ponistenje dijela natjecaja (pdf)

Odluka – doktor medicine – opća medicina

Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za doktora medicine u djelatnosti obiteljske (opće) medicine prima se Vesna Liović iz Sinja.

Obrazloženje:

Nakon pregleda pristiglih ponuda, utvrđeno je da izabrana kandidatkinja ispunjava sve uvjete predviđene natječajem.

S izabranom kandidatkinjom sklopiti će se ugovor o radu sukladno zakonu, drugim propisima, općim aktima ustanove i uvjetima predviđenim natječajem.

Odluka – natjecaj – obiteljska medicina (pdf)

Natječaji – opća/obiteljska medicina

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

  1. doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme ( zamjena za radnicu na specijalizaciji ).

Uvjeti za radno mjesto: medicinski fakultet, položen stručni ispit,  odobrenje za samostalan rad,  hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu.

  1. medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti obiteljske medicine – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto : SSS –  medicinska škola,  odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti presliku diplome, presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu, presliku odobrenja za samostalan rad, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, dokaz o poznavanju rada na računalu ili izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu, presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i uvjerenje (u izvorniku) nadležnog suda o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 60 dana.

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose do 20. listopada 2018. godine na adresu Dom zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku.

Ur. broj: 01-596-18,  U Kninu, 10. listopada 2018. godine.

Natjecaj obiteljska medicina (pdf)

Galerije
Zadnje Novosti
Kategorije Novosti
Arhiva Novosti