KNIN
              Telefon: 022/664-017

                    Hitna služba: 194

Natječaj – izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Urbroj: 01-164-20. od 22.04. 2020.

Na temelju članka 28. Statuta Doma zdravlja Knin, Upravno vijeće Doma zdravlja Knin donijelo je odluku o raspisivanju

NATJEČAJA

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma zdravlja Knin.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od 4 godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • domovnicu (preslik)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i radnom odnosu, a obvezan je i preslik ugovora o radu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, objavljene na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama: na adresu Dom zdravlja Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, 22300 Knin, s naznakom »Za natječaj za ravnatelja«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Knin zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Dom zdravlja Knin kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Dom zdravlja Knin

Natječaj – medicinska sestra/tehničar

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

 • medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti zdravstvene njege – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme
  Uvjeti za radno mjesto : SSS – medicinska škola, odobrenje za samostalan rad, vozačka dozvola B kategorije, hrvatsko državljanstvo.

 

 • medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti obiteljske medicine – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme
  Uvjeti za radno mjesto : SSS – medicinska škola, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti presliku diplome, presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu, presliku odobrenja za samostalan rad, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, dokaz o poznavanju rada na računalu ili izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu, presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose do 20. svibnja 2020. godine na adresu Dom zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku.

Ur. broj: 01-180-20, U Kninu, 05. svibnja 2020. godine.

Natječaj – doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

 1. doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine – 2 izvršitelja, m/ž, na određeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto: medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti presliku diplome, presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu, presliku odobrenja za samostalan rad, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, dokaz o poznavanju rada na računalu ili izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu, presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i uvjerenje (u izvorniku).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose do 20. svibnja 2020. godine na adresu Dom zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku.

Ur. broj: 01-179-20, U Kninu, 05. svibnja 2020. godine.

Natječaj – medicinska sestra/tehničar

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

 1. medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti zdravstvene njege – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto : SSS –  medicinska škola,  odobrenje za samostalan rad, vozačka dozvola B kategorije, hrvatsko državljanstvo.

 1. medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti obiteljske medicine – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto : SSS –  medicinska škola,  odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti presliku diplome, presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu, presliku odobrenja za samostalan rad, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, dokaz o poznavanju rada na računalu ili izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu, presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose do 27. ožujka 2020. godine na adresu Dom zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku.

Ur. broj: 01-118-20,  U Kninu, 11. ožujka 2020. godine.

Natječaj – doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

 1. doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine – 2 izvršitelja, m/ž, na određeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto: medicinski fakultet, položen stručni ispit,  odobrenje za samostalan rad,  hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti presliku diplome, presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu, presliku odobrenja za samostalan rad, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, dokaz o poznavanju rada na računalu ili izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu, presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i uvjerenje (u izvorniku).

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose do 20. ožujka 2020. godine na adresu Dom zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku.

Ur. broj: 01-106-20,  U Kninu, 05. ožujka 2020. godine.

Natjecaj – doktor – obiteljska medicina (pdf)

Natječaj – doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

 1. doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine – 1 izvršitelja, m/ž, na određeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto: medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti presliku diplome, presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu, presliku odobrenja za samostalan rad, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, dokaz o poznavanju rada na računalu ili izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu, presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i uvjerenje (u izvorniku).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose do 15. veljače 2020. godine na adresu Dom zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku.

Ur. broj: 01-51-20, U Kninu, 31. siječnja 2020. godine.

Javno nadmetanje za prodaju rashodovanog osobnog vozila

Dom zdravlja Knin – Objavljuje:

Javno nadmetanje za prikupljanje i odabir najpovoljnije pismene ponude za prodaju rashodovanog osobnog vozila

CITROEN C3, br. šasije VF7FCKFVC9A148715, godina proizvodnje 2009., km 188000 , neregistriran, ispravan, početna cijena: 8.500,00 kn

Vozilo se nalaze na parkiralištu Doma zdravlja Knin, te se može pogledati svakog dana uz prethodni dogovor na broj: 022/664-016.

Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, te se naknadne reklamacije ne uvažavaju, a troškove poreza i sve ostale troškove snosi kupac.

Pismene ponude se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu Doma zdravlja Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, 22300 Knin, do 31. siječnja 2020. godine, s naznakom „ Ponuda za kupnju vozila – ne otvaraj“.

Uz ponudu se prilaže i dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% početne cijene (koja se vraća) na žiro račun Doma zdravlja Knin broj: IBAN HR1324070001100566960.

Postupak prodaje se provodi bez javnog otvaranja ponuda. Svi ponuđači će biti pismeno obavješteni o rezultatu nadmetanja u roku od 8 dana od dana odabira ponude.

Izabrani ponuditelj je obvezan u roku od 8 dana, od dana zaprimanja obavijesti uplatiti ugovorenu cijenu ili gubi pravo na jamčevinu i kupnju.

Urbroj: 01-11-20
Knin, 14. siječnja 2020. godine

 

Galerije
Zadnje Novosti
Kategorije Novosti
Arhiva Novosti