Urbroj: 01-164-20. od 22.04. 2020.

Na temelju članka 28. Statuta Doma zdravlja Knin, Upravno vijeće Doma zdravlja Knin donijelo je odluku o raspisivanju

NATJEČAJA

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma zdravlja Knin.

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
  • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od 4 godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • domovnicu (preslik)
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i radnom odnosu, a obvezan je i preslik ugovora o radu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, objavljene na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama: na adresu Dom zdravlja Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, 22300 Knin, s naznakom »Za natječaj za ravnatelja«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Knin zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Dom zdravlja Knin kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Dom zdravlja Knin