Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin i članka 262. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a nakon raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za doktora dentalne medicine u djelatnosti dentalne medicine prima se Jagoda Šantić Petrović iz Šibenika.

Odluka doktor dentalna medicina (pdf)