Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

1. doktor dentalne medicine u ordinaciji dentalne medicine  – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme (zamjena za radnika koji je na bolovanju )

Uvjeti za radno mjesto: VSS  stomatološki fakultet, položen stručni ispit,  odobrenje za samostalan rad,  hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti preslik diplome, odnosno potvrde o položenom specijalističkom ispitu,  preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad, preslik domovnice, preslik osobne iskaznice, dokaz o poznavanju rada na računalu ili izjava kandidata o poznavanju rada na računalu.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti preslik diplome, preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad, preslik domovnice, preslik osobne iskaznice, dokaz o poznavanju rada na računalu ili izjava kandidata o poznavanju rada na računalu. i uvjerenje (u izvorniku) nadležnog suda o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 60 dana.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo uz dokaz o pravu prednosti te da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, uz ispunjavanje svih traženih uvjeta iz natječaja, te su dužni dostaviti rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da su nezaposleni.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose do 8. lipnja 2017. godine na adresu Doma zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku.

                                                                                                                      Dom zdravlja Knin

Ur.broj: 01-350-17

U Kninu, 30. svibnja 2017. godine.

Natjecaj – doktor dentalne medicine (pdf)