Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radna mjesta:

  1. doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto: medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu.

     2. medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti obiteljske medicine – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto : SSS – medicinska škola, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti:

  • presliku diplome,
  • presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu,
  • presliku odobrenja za samostalan rad,
  • presliku domovnice,
  • presliku osobne iskaznice,
  • dokaz o poznavanju rada na računalu ili izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu,
  • presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i uvjerenje (u izvorniku).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21) te kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose do 6. kolovoza 2022. godine na adresu Dom zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku.

Ur. broj: 2182-10-18-22-01-436, U Kninu, 27. srpnja 2022. godine.