Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), i članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radna mjesta:

1. doktor medicine ili doktor medicine specijalist obiteljske (opće) medicine za rad u djelatnosti obiteljske (opće) medicine – 3 izvršitelja, m/ž, na određeno vrijeme,( zamjena za doktorice medicine na specijalizaciji )

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti presliku diplome, presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu, presliku odobrenja za samostalan rad, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, dokaz o poznavanju rada na računalu ili izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu,presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose do 30 lipnja 2021. godine, odnosno do popune radnih mjesta na adresu Dom zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku.

Ur. broj: 01-283-21, U Kninu, 21. lipnja 2021. godine.