Na temelju odobrenja Plana specijalizacija za 2017. godinu od strane  Ministarstva zdravstva, Klasa: 131-01/17-01/22, Urbroj: 534-03-1-1/4-17-2 od 23. ožujka 2017. godine, Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (NN 129/11, 129/12, 120/13), Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (NN 31/17), Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN 83/15), Dom zdravlja Knin objavljuje

NATJEČAJ

za prijam i upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje

Objavljuje se natječaj za upućivanje na specijalističko usavršavanje doktora/doktorice medicine za potrebe Doma zdravlja Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, Knin iz obiteljske medicine – 2 izvršitelja/izvršiteljice

Radni odnos s odabranim pristupnicima zasniva se na neodređeno vrijeme radi upućivanja na specijalizaciju.

Opći uvjeti pristupnika za odobravanje specijalizacije:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme stručnog zvanja doktor medicine
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • aktivno znanje jednoga stranog jezika.

Uz prijavu na natječaj i kratki životopis potrebno je priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:

 1. preslik domovnice
 2. preslik diplome medicinskog fakulteta
 3. preslik potvrde o aktivnom znanju jednog stranog jezika
 4. preslik potvrde o položenome stručnom ispitu
 5. preslik odobrenja za samostalan rad (licenca)
 6. preslik prijepisa položenih ispita na studiju
 7. preslik potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija
 8. preslik potvrde o aktivnom znanju drugoga ili trećega stranog jezika
 9. preslik nagrada za vrijeme studija
 10. preslik potvrde o poslijediplomskom studiju
 11. popis objavljenih stručnih radova
 12. potvrdu o radnom iskustvu (potvrda HZMO).

Postupak se provodi sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15).

Kandidat koji bude odabran za specijalističko usavršavanje, obvezan je provesti na radu u radnom odnosu u Domu zdravlja Knin, Knin nakon završetka specijalizacije i položenog specijalističkog ispita najmanje onoliko godina koliko je trajala specijalizacija.

Rok za podnošenje ponuda je do 19. svibnja 2017. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Dom zdravlja Knin, Kneza Ivaniša  1, 22300 Knin, s naznakom: »Za natječaj – specijalizacija iz obiteljske medicine«.

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju. Pri odazivu na razgovor pristupnici su obvezni predočiti izvornike svih dokumenata. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Po proteku roka prijave na natječaj, kandidati će biti pisano pozvani na razgovor pred Povjerenstvo Doma zdravlja i nakon toga će biti donesena odluka o izboru kandidata iz navedene specijalizacije.

Odluka o odabiru kandidata bit će javno objavljena u roku od 15 dana od donošenja odluke Povjerenstva na internetskoj stranici Doma zdravlja Knin.

Ur. broj: 01-320-17
Knin. 8. svibnja 2017. godine

Natjecaj – doktor medicine – spec_usavrsavanje (pdf)