Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim

službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos na radna mjesta:

  1. medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti obiteljske medicine – 1 izvršitelj, m/ž, na

određeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto : SSS – medicinska škola, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko

državljanstvo.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti presliku diplome, presliku odobrenja za

samostalan rad, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, dokaz o poznavanju rada na računalu

ili izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu, presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis

ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i

uvjerenje (u izvorniku).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je

u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju

prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17,

98/19, 84/21) te kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.

Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) uz prijavu na

natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne

na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose do 8. srpnja 2023. godine na adresu Dom zdravlja

Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom

roku.

 

 

Ur. broj: 2182-10-18-23-01-448,

U Kninu, 26. lipnja 2023. godine.