Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22), suglasnostima ministra zdravstva Klasa: 100-01/23-03/169, Urbroj:534-03-1-2/3-23-02 od 10. srpnja 2023. godine i članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radna mjesta:

  1. medicinska sestra/medicinski tehničar u djelatnosti zdravstvene njege – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme,
  2. medicinska sestra/medicinski tehničar u djelatnosti sanitetskog prijevoza – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme,

Uvjeti za radno mjesto 1. – SSS medicinska škola, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na osobnom računalu,

Uvjeti za radno mjesto 2. – SSS medicinska škola, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti presliku domovnice, presliku diplome, presliku odobrenja za samostalan rad, presliku vozačke dozvole, potvrdu o poznavanju rada na računalu ili izjavu o poznavanja rada na računalu, presliku osobne iskaznice, presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose do 5. kolovoza 2023. godine na adresu Dom zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku.

Ur. broj:2182-10-18-01-23-393
U Kninu, 20. srpnja 2023. godine.