Urbroj: 01-479-16 od 26. srpnja 2016. godine

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12 i 150/13), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin i suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/16-03/650, Urbroj: 534-03-1-1/6-16-02,  od  22. srpnja 2016. godine,  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

  medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti obiteljske medicine

 1 izvršitelj, m/ž,  na određeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto: SSS –  medicinska škola, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti preslik diplome ili svjedodžbe, preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad, preslik domovnice, preslik osobne iskaznice, dokaz o poznavanju rada na računalu ili izjava kandidata o poznavanju rada na računalu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo uz dokaz o pravu prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, uz ispunjavanje svih traženih uvjeta iz natječaja te su dužni dostaviti rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da su nezaposleni (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na adresu:  Dom zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku.

                                                                                                                      Dom zdravlja Knin

Natječaj – medicinska sestra/tehničar (pdf)