Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

1. vozač u djelatnosti sanitetskog prijevoza – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto – SSS u zanimanju vozač motornog vozila, vozačka dozvola B-kategorije, 1 godina radnog iskustva, hrvatsko državljanstvo.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti presliku diplome, presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice i uvjerenje (u izvorniku) nadležnog suda o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 60 dana.

Odabrani kandidat ima obvezu sudjelovanja u provođenju pripravnosti za hitne sanitetske prijevoze.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose do 30. studenoga 2018. godine na adresu Doma zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku..

Dom zdravlja Knin

Ur.broj: 01-667-18

U Kninu, 19. studenoga 2018. godine.

Natjecaj vozac sanitetski prijevoz (pdf)