Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

1. medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti sanitetskog prijevoza – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme
2. vozač u djelatnosti sanitetskog prijevoza – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto pod red. br. 1.: SSS – medicinska škola, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo.

Uvjeti za radno mjesto pod red. br. 2. – SSS u zanimanju vozač motornog vozila, vozačka dozvola B-kategorije, 1 godina radnog iskustva, hrvatsko državljanstvo.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti preslik diplome, preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad, preslik domovnice, preslik osobne iskaznice i uvjerenje (u izvorniku) nadležnog suda o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 60 dana.

Prednost imaju kandidati koji imaju radno iskustvo na radnom mjestu za koje se prijavljuju. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo uz dokaz o pravu prednosti te da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, uz ispunjavanje svih traženih uvjeta iz natječaja, te su dužni dostaviti rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da su nezaposleni.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Doma zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku.

Natječaj SP određeno 2016 (pdf)