Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), suglasnostima ministra zdravstva Klasa: 100-01/20-03/233, Urbroj:534-03-1-1/5-20-02 od 26. lipnja 2020 godine i Klasa: 100-01/20-03/233, Urbroj:534-03-1-1/6-20-04 od 11. prosinca 2020 godine,  članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radna mjesta:

  1. doktor medicine ili doktor medicine specijalist obiteljske (opće) medicine za rad u djelatnosti obiteljske (opće) medicine – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme,
  2. doktor medicine ili doktor medicine specijalist obiteljske (opće) medicine za rad u djelatnosti obiteljske (opće) medicine – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme,

Uvjeti za radno mjesto 1.2, : medicinski fakultet, (položen specijalistički ispit iz obiteljske medicine ), stručni ispit,  odobrenje za samostalan  rad,  hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu.

  1. medicinska sestra / zdrav. radnik SSS/dentalni asistent za rad u djelatnosti dentalne medicine – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme,
  2. medicinska sestra/ medicinski tehničar za rad u djelatnosti obiteljske (opće) medicine – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto 3., 4. : SSS –  medicinska škola,  odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo.

  1. vozač u djelatnosti sanitetskog prijevoza – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme,
  2. vozač u djelatnosti sanitetskog prijevoza – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme,

Uvjeti za radno mjesto  5., 6. – SSS   u zanimanju vozač motornog vozila, vozačka dozvola B-kategorije, 1 godina radnog iskustva, hrvatsko državljanstvo. Odabrani kandidat ima obvezu sudjelovanja u provođenju pripravnosti za hitne sanitetske prijevoze.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti presliku diplome, presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu, presliku odobrenja za samostalan rad, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, dokaz o poznavanju rada na računalu ili izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu, ( radna mjesta 1., 2., 3., 4. ), presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose do 31. prosinca 2020. godine na adresu Dom zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku.

Ur. broj: 01-586-20,  U Kninu, 17. prosinca 2020. godine.