Urbroj: 01-285/1-14 od 14. svibnja 2014. godine

Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12 i 150/13), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin i suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/14-03/277, Urbroj: 534-07-1-1-1/4-14-02,  od 02. svibnja 2014. godine,  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radna mjesta:

1. medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti zdravstvene njege  – 1 izvršitelj, m/ž,  na neodređeno vrijeme

2. medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti ortodoncije  – 1 izvršitelj, m/ž,  na neodređeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto pod red. br. 1.: SSS –  medicinska škola, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu, vozačka dozvola B kategorije.

Uvjeti za radno mjesto pod red. br. 2.: SSS –  medicinska škola, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti preslik diplome ili svjedodžbe, preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad, preslik domovnice, preslik osobne iskaznice, potvrdu HZMO-a kojom se dokazuje da kandidat ima 1 godinu radnog iskustva, preslik vozačke dozvole, dokaz o poznavanju rada na računalu ili izjava kandidata o poznavanju rada na računalu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo uz dokaz o pravu prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, uz ispunjavanje svih traženih uvjeta iz natječaja te su dužni dostaviti rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da su nezaposleni (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:  Dom zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će se obavijestiti najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava na web stranici Doma zdravlja Knin.

                                                                                                                      Dom zdravlja Knin

Preuzmite dokument u pdf formatu:
Natječaj – za prijem u radni odnos (pdf)