Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

  1. doktor medicine, specijalist, u mobilnom palijativnom timu  – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme
  2. prvostupnica sestrinstva u mobilnom palijativnom timu  – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme,
  3. prvostupnica sestrinstva u djelatnosti koordinacije palijativne skrbi  – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme,
  4. medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti zdravstvene njege u kući  – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti za radna mjesta:

Ad 1.  medicinski fakultet, specijalizacija, posebna edukacija iz palijativne skrbi, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad,  hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu, vozačka dozvola B kategorije.

Ad 2., 3. VŠS –  medicinska škola, (zdravstveno veleučilište), posebna edukacija iz palijativne skrbi, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu, vozačka dozvola B kategorije.

Ad 4. SSS –  medicinska škola, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu, vozačka dozvola B kategorije.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti dokaz o završenom obrazovanju, preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad, preslik domovnice, preslik osobne iskaznice, dokaz o poznavanju rada na računalu ili izjava kandidata o poznavanju rada na računalu.

Prednost imaju kandidati koji imaju radno iskustvo na radnom mjestu za koje se prijavljuju. Na radna mjesta 1.,2. i 3. se mogu prijaviti i kandidati bez završene edukacije iz palijativne skrbi uz uvjet završetka tražene edukacije kroz 6 mjeseci.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti preslik potvrde o završenom obrazovanju, preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad, preslik domovnice, preslik osobne iskaznice, dokaz o poznavanju rada na računalu ili izjava kandidata o poznavanju rada na računalu. i uvjerenje (u izvorniku) nadležnog suda o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 60 dana.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo uz dokaz o pravu prednosti te da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, uz ispunjavanje svih traženih uvjeta iz natječaja, te su dužni dostaviti rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da su nezaposleni.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose do 4. listopada 2017. godine na adresu Doma zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku.

Ur.broj: 01-621-17,  U Kninu, 21. rujna 2017. godine.

Natjecaj – zaposljavanje (pdf)