Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin i suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/16-03/807, Urbroj: 534-03-1-1/6-16-02 i Klasa: 100-01/16-03/807, Urbroj: 534-03-1-1/6-16-03 od 12. listopada 2016. godine,  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

1. medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti zdravstvene njege u kući  – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme

2.  doktor medicine, pripravnik  – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto pod red. br. 1.: SSS –  medicinska škola, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu, vozačka dozvola B kategorije.

Uvjeti za radno mjesto pod red. br. 2. – medicinski fakultet, hrvatsko državljanstvo.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti preslik diplome, preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad, preslik domovnice, preslik osobne iskaznice i uvjerenje (u izvorniku) nadležnog suda o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 60 dana.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo uz dokaz o pravu prednosti te da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, uz ispunjavanje svih traženih uvjeta iz natječaja, te su dužni dostaviti rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da su nezaposleni.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Doma zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku.

                                                                                                                      Dom zdravlja Knin Ur.broj: 01-655-16

U Kninu, 14. listopada 2016. godine.

Natjecaj – zaposljavanje (pdf)