Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

  1. doktor dentalne medicine u ordinaciji dentalne medicine – 1 izvršitelja, m/ž, na neodređeno vrijeme, mjesto rada Kistanje
    Uvjeti za radno mjesto: stomatološki fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu.
  2. medicinska sestra / zdrav. radnik SSS/dentalni asistent – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme, mjesto rada Kistanje
    SSS – srednja medicinska škola, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu
  3. doktor medicine u ordinaciji opće/obiteljske medicine – 1 izvršitelja, m/ž, na određeno vrijeme, mjesto rada Knin
    Uvjeti za radno mjesto: medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti presliku diplome / potvrde o završenom školovanju, presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu, presliku odobrenja za samostalan rad mjerodavne komore zdravstvenih radnika, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, dokaz o poznavanju rada na računalu ili izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu, presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose do 22. prosinca 2019. godine na adresu Dom zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku.

Ur. broj: 01-572-19, U Kninu, 12. prosinca 2019. godine.

Natjecaj DM-zaposljavanje_2019 (pdf)