Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), suglasnosti ministra zdravstva Klasa: 100-01/20-03/233, Urbroj:534-03-1-1/5-20-02 od 26. lipnja 2020 godine i  članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin  ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radna mjesta:

  1. doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije u djelatnosti zdravstvene zaštite žena – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme,

Uvjeti za radno mjesto: medicinski fakultet, položen specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije, položen stručni ispit,  odobrenje za samostalan  rad,  hrvatsko državljanstvo, poznavanje rada na osobnom računalu.

  1. medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti zdravstvene zaštite žena – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme
  2. medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti obiteljske (opće) medicine – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme,
  3. medicinska sestra / zdrav. radnik SSS/dentalni asistent u djelatnosti dentalne medicine  – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme,

Uvjeti za radno mjesto 2.;3.;4. : SSS –  medicinska škola,  odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti presliku diplome, presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu, presliku odobrenja za samostalan rad, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, dokaz o poznavanju rada na računalu ili izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu, presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose do 15. srpnja 2020. godine na adresu Dom zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku.

Ur. broj: 01-303-20,  U Kninu, 01. srpnja 2020. godine.