Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin ravnatelj Doma zdravlja Knin raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

  1. medicinska sestra/ medicinski tehničar u djelatnosti sanitetskog prijevoza – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme
  2. vozač u djelatnosti sanitetskog prijevoza – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto pod red. br. 1.: SSS – medicinska škola, odobrenje za samostalan rad, hrvatsko državljanstvo.

Uvjeti za radno mjesto pod red. br. 2. – SSS u zanimanju vozač motornog vozila, vozačka dozvola B-kategorije, 1 godina radnog iskustva, hrvatsko državljanstvo.

Uz prijavu sa životopisom kandidati su obvezni priložiti preslik diplome, preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad, preslik domovnice, preslik osobne iskaznice i uvjerenje (u izvorniku) nadležnog suda o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 60 dana.

Odabrani kandidati imaju obvezu sudjelovanja u provođenju pripravnosti za hitne sanitetske prijevoze.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo uz dokaz o pravu prednosti te da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, uz ispunjavanje svih traženih uvjeta iz natječaja, te su dužni dostaviti rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da su nezaposleni.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose do 23. siječnja 2017. godine na adresu Doma zdravlja Knin, 22300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja će se objaviti na web stranici Doma zdravlja Knin u zakonskom roku.

Dom zdravlja Knin

Ur.broj: 01-16-17

U Kninu, 11. siječnja 2017. godine.

Natjecaji – zaposljavanje – sanitetski prijevoz (pdf)