Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja objavljenog 15. listopada 2015. godine u „ Narodnim Novinama“, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za doktora dentalne medicine u djelatnosti dentalne medicine prima se Martina Kovačević , doktorica dentalne medicine iz Knina.

Odluka – dentalna medicina (pdf)