Na temelju čl. 25. Statuta Doma zdravlja Knin, Upravno vijeće Doma zdravlja Knin na svojoj 31. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2020. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U

PETAR ČAGALJ, dr med. izabran je i imenuje se za ravnatelja Doma zdravlja Knin na period od 4 (četiri) godine.

Ova odluka stupa na snagu 01. srpnja 2020. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Upravno vijeće Doma zdravlja Knin raspisalo je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Knin objavljen u “NARODNIM NOVINAMA” dana 12. svibnja 2020. godine.

Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2020. godine uvidom u natječajnu dokumentaciju utvrdilo da je prijavu na natječaj podnio slijedeći kandidat:

– Petar Čagalj, dr. med.

Nakon uvida u cjelokupnu dokumentaciju Upravno vijeće donijelo je odluku da se Petar Čagalj, dr. med. izabere za ravnatelja Doma zdravlja Knin koji ispunjava sve natječajne uvjete: VSS i ima preko 5 godina radnog iskustva.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Luka Lubina, dr.med.dent.

DZ Knin, odluka o izboru ravnatelja (pdf)