Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za medicinsku sestru / medicinskog tehničara prima se Marinko Blažević iz Knina.

Odluka o zasnivanju radnog odnosa (pdf)