Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Knin, a nakon raspisanog natječaja objavljenog  29. srpnja  2015. godine u „Narodnim Novinama“,   Zavodu za zapošljavanje,  i web stranici Ministarstva zdravlja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ravnatelj Doma zdravlja Knin donosi

O D L U K U

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za doktora /doktoricu medicine u djelatnosti obiteljske medicine  prima se Tea Knez, doktorica medicine iz Drniša.

Obrazloženje:

 Nakon pregleda pristiglih ponuda, utvrđeno je da izabrana kandidatkinja ispunjava sve uvjete predviđene natječajem, odnosno  suglasnosti Ministarstva zdravlja.

Svaki od prijavljenih kandidata/kandidatkinja ima pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i ima pravo prigovora na ovu odluku Upravnom vijeću Doma zdravlja Knin u roku od 8 dana od dana njene objave na web stranici Doma zdravlja Knin.

Odluka – zasnivanje radnog odnosa (pdf)